Friday, September 9, 2011

“To Fear or Not To Fear”፤ 9/11

በዚህ ሰሞን ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሚዲያዎችን ሁሉ ያጥለቀለቀ የማስጠንቀቂያ መልእክቶች በየሚዲያው በመተላለፍ ላይ ናቸው። የመጀመሪያው “ሂዩሪኬን አይሪን”/ “ማዕበል-አይሪን” መጣሁ መጣሁ  ባለችበት ባለፈው ወቅት ሲከናወን የቆየው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሰሞኑን አሥረኛ ዓመቱ በደረሰው የ9/11 ጥቃት ዙሪያ ያለው ነው። ብዙ ሰው በእንደዚህ ዓይነቱ “ማስጠንቀቂያ” ላይ ያለው አመለካከት ይህንን ጽሑፍ ጋብዟል።