Wednesday, January 7, 2015

“ፊደል የቆጠሩ ማይሞች - Functionally Illiterates”

(Originally published on 6/27/11)
ገና ለአሜሪካ አገር ባዳ፣ ለሰዉ እንግዳ በነበርኩበት ዓመት የዋሺንግተን ከተማ ትምህርት ቢሮ ይፋ ባደረገው እና ስለ ነዋሪው ማይምነት ባደረገው ጥናቱ በከተማይቱ ካሉት ነዋሪዎች መካከል በዋነኝነት ስፓኒሾች እና ኢትዮጵያውያንን ጠቅሶ ስመለከት እንደ መደንገጥ አደርጎኝ ነበር። “እንዴ፤ በዲቪ የሚመጣው ይኼ ሁሉ ሕዝብ ቢያንስ 12ኛ ክፍል የጨረሰም አይዶል? ታዲያ በየት በኩል ማይም ሆኖ ተገኘ” ብዬ ትንሽ አርበኝነት ቢጤ ውስጤ ሲንፈራፈር ተሰምቶኝም ነበር።