Friday, May 27, 2016

ዶ/ር ቴዎድሮስ አድኃኖም ለዓለም ጤና ድርጅት?

ዶ/ር ቴዎድሮስ አድኃኖም ለዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊነት በመወዳደር ላይ ይገኛል። በአገሩ የከለከለውን በነጻ ውድድር ሥልጣን መያዝን በመለማድ ላይ ነው። አያሌ ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ እና የማኅበራዊ ድርጅቶች ምርጫውን አምርረው ሲቃወሙ የኢትዮጵያን መንግሥት ጨምሮ ብዙ ወዳጆቹና የዓላመው ደጋፊዎች ደግሞ በብርቱ እየደገፉት ነው። በመካከል ላይ ያሉ “ምናለበት” የሚሉ ኢትዮጵያውያን ድምጾችም ይሰማሉ።
ዶክተሩ የዓለማቀፉን ኅብረተሰብ የሥልጣን ማማ ለመቆናጠጥ የሚያደርገው ጥረት ሁል ጊዜም የምፈራውን አንድ እውነታ በድጋሚ እንዳነሣው አስገደደኝ። ይህም በጥቂቶች ለጥቂቶች የተመሠረተው የኢትዮጵያ መንግሥት የልፋቱን ውጤት እና የዕቅዱን ግብ መምታት የመቻሉ እውነታ ነው። በአገር ውስጥ ከመሬት ጀምሮ ማንኛውንም የኢኮኖሚ ምንጭ በቁጥጥሩ ሥር አውሏል። ወታደሩ፣ ደኅንነቱ፣ ፖሊሱና በጠቅላላው ቢሮክራሲው በእጁ ነው። አሁን ደግሞ “ዕውቀት እና ችሎታ” የሚባለውን ትልቅ የለውጥ መሠረት ለመቆናጠጥ ያደርግ የነበረው ሥር የሰደደ ቅሰጣ ተሳክቶለታል ማለት ነው። በመጠኑ ለማብራራት ልሞክር።